POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH:

 • Privátní občanské pojištění
 • Pojištění podnikatelů
 • Živnostníci
 • Vozidla a flotily
 • Odpovědnostní pojištění, včetně D&O
 • IT
 • Města a obce
 • Nemovitosti
 • Stavebnictví

V případech speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat, máme k dispozici silné zázemí specialistů RENOMIA NETWORK.

CTÍME KODEX ETIKY POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Obecné zásady chování makléřů

 • makléři respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech
 • při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách
 • veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
 • dodržují obezřetnou personální politiku a dbají o výchovu svých zaměstnanců po profesionální etické linii
 • pojišťovací makléř musí disponovat takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
 • pojišťovací makléř je nezávislým zprostředkovatelem jedné ze dvou stran, které mezi sebou uzavírají pojistnou smlouvu
 • pojišťovací makléř je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu

Zásady chování zaměstnanců makléřských firem

Zaměstnanci makléřských firem se řídí těmito etickými normami:

 • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
 • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytovat
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy
 • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání

Zásady chování ve vztazích ke kliěntům

Makléřské firmy a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:

 • zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu
 • dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • nesjednávají pojištění se spekulativními záměry
 • jsou odpovědni za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti
 • pojišťovací makléř na požádání sdělí výši svého příjmu z uzavřeného obchodu a způsoby svého odměňování
 • pojišťovací makléř musí umístit pojištění za cenu uvedenou v cenové nabídce
 • nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta
 • vztah vyplývající z pověření je vždy časově omezen
 • v případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena
 • rozhodne-li se klient změnit makléře, dosavadní makléř vrátí klientovi veškeré jeho materiály

Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

Makléři dodržují zejména tato pravidla:

 • mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven
 • s pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci
 • nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně
Hájíme zájmy svých klientů, zpracováváme pro ně optimální pojistné programy, jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Zastupujeme klienty z řad občanů i právnických osob při jednání s pojišťovnami ve všech oblastech pojištění. Respektujeme platné právní předpisy, uchováváme obchodní tajemství svých klientů a dbáme na dodržování níže uvedených norem.

Mimo standardní nabídku služeb se orientujeme na tvorbu produktů s nestandardní skladbou rizik.

NAŠÍ REGISTRACI NAJDETE NA PORTÁLU ČNB

registrace pojišťovacího makléře u ČNB pod číslem 102418PM registrace pojišťovacího agenta u ČNB pod číslem 102417PA

PROJEKTY

pojištění vozidel značky KIA v dealerské síti KIA MOTORS CZECH www.kia.com/cz/prodej/pojisteni

 

pojištění SMART

pojištění trenérů v Registru komory fitness www.komorafitness.cz

RWBASE – pro partnery www.rwbase.com